Projekt POIG 2.2

Informacje ogólne o projekcie POIG 2.2 "Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Mteriałów Opakowaniowych"

Projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych CBiIMO”, który otrzymał w marcu 2009 roku dofinansowanie w ramach w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013; Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”: Działanie 2.2: Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, powstał jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców z terenu całego kraju prowadzeniem badań podstawowych i aplikacyjnych, umożliwiających podejmowanie działań celowych w kierunku takiej modyfikacji procesów i operacji jednostkowych lub takiej zmiany składu produktu końcowego, która pozwoli na uzyskanie lepszych rezultatów, przekładających się na  wzrost zadowolenia konsumentów.

    Odbiorcami rezultatów projektu będą między innymi podmioty ukierunkowane na  produkcję, o nie wyszczególnionym w swojej strukturze dziale B+R. Jest to sytuacja dość często spotykana w przypadku produkcji dóbr nie wrażliwych na dotychczasowe zmiany preferencji konsumenckich ani warunków polityczno-ekonomicznych. Firmy tego typu nie są przygotowane na wynikające z włączenia Polski do Unii Europejskiej procesy dostosowawcze. Stworzenie jednostki B+R dla podmiotów gospodarczych szczególnie z grupy MŚP jest kosztowne i czasochłonne stąd zasadne wydaje się skorzystanie z potencjału powstającego Centrum.

    Centrum będzie w posiadaniu urządzeń wykonujących procesy i operacje jednostkowe stosowane w liniach produkcyjnych spotykanych w przemyśle opakowaniowym oraz produkcji różnych układów do bioimmobilizacji, w tym mikro- i nanokapsuł w postaci zawiesin wodnych i proszków. Podmiot gospodarczy włączający nowy proces lub operację jednostkową podejmuje pewne ryzyko związane z  niekomplementarnością z istniejącymi już urządzeniami oraz z  wytwarzanym/przetwarzanym materiałem. Powstające Centrum ma za zadanie ograniczenie do minimum wspomnianego ryzyka przez wykonywanie na swoim terenie w oparciu o istniejącą bazę sprzętową badań umożliwiających szacowanie zasadności wspólnie opracowanych i zaplanowanej modyfikacji technologii.

    Centrum ma wspomagać również przedsiębiorstwa, które posiadają, co prawda dział B+R, ale sporadycznie spotykają się z problemami leżącymi zasadniczo poza osią ich zainteresowań, do których rozwiązania niezbędne są kosztowne urządzenia analityczne. Usunięcie problemu wymaga niejednokrotnie wiedzy płynącej ze zinterpretowanych i  opisanych wyników kilku wykonanych analiz, które nie są możliwe do wynikania przez przedsiębiorcę.

    Centrum już wkrótce stanowić będzie ośrodek spotkań przedstawicieli świata nauki, wytwórców urządzeń badawczych i technologicznych dla przemysłu oraz podmiotów gospodarczych działających w  ramach różnych branż zainteresowanych tematyką badań prowadzonych w centrum.. Spotkaniom będą towarzyszyły prezentacje sprzętu, jego obsługi, możliwości pomiarowych i funkcjonalności. Wytworzone produkty będzie można badać na  miejscu, z wykorzystaniem wybranej aparatury pomiarowej pod okiem fachowców konsultując bezpośrednio otrzymane wyniki z naukowcami i praktykami.

Centrum będzie swoistym zapalnikiem dla idei łączenia Polskiej nauki w jeden organizm działający na zasadzie naczyń połączonych. Stawiane tezy naukowe istotne dla przemysłu, rozwoju regionalnego oraz ogólnie rozumianej nauki będą mogły być uzasadniane i potwierdzane przy wykorzystaniu szeregu zaawansowanych urządzeń analitycznych rozmieszczonych w  jednostkach naukowych, współpracujących ze sobą ściśle w ramach jednego organizmu.

    Centrum stanowi atrakcyjny element na mapie obszarów działań producentów urządzeń dla przemysłu. W ramach Centrum mogą oni bowiem testować swoją aparaturę pod kątem właściwości produktu finalnego jaki dane urządzenie jest w stanie wytworzyć. W oparciu o przeprowadzone testy obsługa naukowo-badawcza Centrum może tworzyć noty aplikacyjne, instrukcje postępowania lub sugerować pomysły racjonalizatorskie.

    Centrum - z racji funkcjonowania na styku nauki i przemysłu - ma stanowić atrakcyjne miejsce pracy dla najlepszych absolwentów polskich uczelni, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem, ale poza obszerną wiedzą teoretyczną nie mogą legitymować się obyciem z urządzeniami przemysłowymi i specyfiką stosowanych tam procesów.

    Aparatura zgromadzona w Centrum będzie umożliwiała producentom żywności porównanie właściwości i na podstawie tego wytypowanie najbardziej odpowiedniego materiału opakowaniowego i opakowania oraz dokonywanie porównań cen i parametrów oferowanych opakowań.

    Centrum służyłoby również generowaniu istotnych oszczędności środków publicznych przeznaczanych na edukację i szkolnictwo wyższe, w tym badania naukowe. Stanowiło by bowiem punkt wyjścia do stworzenia bazy informacji o rzeczywiście dostępnych w kraju urządzeń badawczych – z uwypukleniem słowa „dostępnych”, czyli możliwych do wykorzystania przez inne zespołu, co niestety w chwili obecnej w naszej krajowej rzeczywistości jest bardzo często bardzo trudnym procesem dla pojedynczej jednostki.