Wskaźniki realizacji celów projektu

Dla zapewnienia narzędzi oceny stopnia realizacji celów i założeń projektu zaproponowano szereg obligatoryjnych i fakultatywnych wskaźników produktu i rezultatu a także wskaźniki oddziaływania. 

 

Tabela 1.Wskaźniki produktu.