Struktura

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) stanowi wyodrębnioną jednostkę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie funkcjonującą w strukturach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. 

W centrum działa laboratorium akredytowane PCA (cbimo.zut.edu.pl/centrum/badania-akredytowane.html) zajmujące się badaniami przepuszczalności gazów przez materiały foliowe i kompozytowe.