Aktualne oferty dla przemysłu

Poszukujemy przedsiębiorstw zainteresowanych komercjalizacją technologii prozdrowotnego produktu spożywczego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania zainteresowania komercjalizacją technologii opracowanej w CBIMO pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” oraz „Prozdrowotny produkt spożywczy” powstałych w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”.

Obydwie technologie zostały objęte ochroną patentową (patent przyznany) w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i udostępnione są na zasadzie licencji otwartej, co oznacza możliwość udzielenia licencji pełnej i niewyłącznej, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Artykuł 80).
Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, Licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę (10%) w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku. Zainteresowanym podmiotom może być udzielona licencja na jedną lub na obydwie w/w technologie.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.