- + Spotkanie Komitetu Sterującego projektu SelectPerm – Seneffe, Belgia (03-06-2015)  

W dniu 3 czerwca 2015 r. w siedzibie Certech w Seneffe (Belgia) odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu o akronimie SelectPerm pt. „Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2 / CO2)” realizowanego w ramach inicjatywy CORNET w latach 2014-2016. 

Celem projektu jest stworzenie materiału opakowaniowego o selektywnej przenikalności tlenu i ditlenku węgla co wydłuży okres przydatności do spożycia tzw. produktów oddychających (mieszanka świeżych owoców i warzyw, sery typu Camembert).

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy naukowi projektu:

- PTS  (Niemcy),

- Fraunhofer IVV (Niemcy),

- Fraunhofer LBF (Niemcy),

- Celabor (Belgia - Walonia),

- Certech (Belgia - Walonia),

- COBRO – Instytut Badawczy Opakowań (Polska),

- CBIMO/ZUT (Polska).

Podczas spotkania zespół CBIMO/ZUT reprezentowały: dr Agnieszka Romanowska-Osuch oraz 

mgr inż. Alicja Mężykowska.

Na spotkaniu przedstawiono prezentacje i omówiono wyniki badań dotyczące dwóch grup tematycznych:

Otrzymywanie papieru powlekanego polimerowymi powłokami o selektywnej przenikalności gazów.

Otrzymywanie materiałów w całości wykonanych z polimerów w postaci folii.

Badania prowadzone w trakcie pierwszego roku realizacji projektu SelectPerm przez zespoły z Niemiec i Belgii (IVV, Celabor) dotyczyły m.in. określenia potrzeb produktów modelowych w odniesieniu do wymiany gazowej oraz opracowania matematycznego modelu opakowania.

Produktami modelowymi, dla których określono intensywność oddychania były krojone owoce (klimakteryczne, nieklimakteryczne oraz ich mieszanki). Na podstawie uzyskanych wyników w kolejnym etapie prac możliwe będzie dobranie materiału opakowaniowego 

o odpowiedniej przenikalności gazów CO2 i O2, który pozwoli na przedłużenie trwałości pakowanego produktu. 

Przedstawiono również wyniki badań przesiewowych, których celem było wytypowanie materiałów powłokotwórczych oraz dodatków o selektywnej przenikalności dla O2 i CO2. Wśród zbadanych substancji znalazły się  naturalne oraz modyfikowane biopolimery (m.in. polisacharydy, białka i ich pochodne), polielektrolity (np. chitozan), naturalna żywica (szelak), dodatki (np. bentonit, cyklodekstryny) (PTS, CELABOR, CBIMO/ZUT). 

W drugiej części spotkania omówiono wyniki dotyczące otrzymywania folii jedno- oraz dwuwarstwowych z polimerów biodegradowalnych tj. PLA i PHA (CBIMO/ZUT) oraz tworzyw sztucznych (LBF). Przedstawiono proces otrzymania folii jedno- oraz dwuwarstwowych jednomateriałowych, układów wielowarstwowych z zastosowaniem różnych polimerów, a także folii  wytwarzanych z mieszanin polimerowych. Zaprezentowano również efekty pierwszych prób formowania tacek z materiałów biodegradowalnych.

Badania przenikalności tlenu i ditlenku węgla otrzymanych materiałów opakowaniowych zostały wykonane oraz zaprezentowane przez zespoły COBRO, Celabor oraz IVV.

W projekcie równolegle prowadzone są badania nad otrzymaniem modyfikowanych zeolitów (Certech), które powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami absorpcji ditlenku węgla wydzielanego podczas oddychania produktów modelowych. Posłużą one do modyfikacji materiałów opakowaniowych.

Po wygłoszeniu prezentacji poszczególnych prelegentów, odbyła się dyskusja dotycząca określenia dalszego kierunku badań, a także ustalono termin kolejnego spotkania (18.11.2015 r. – Darmstadt, Niemcy), na którym zostaną przedstawione efekty prac badawczych.

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty