- + projekty zakończone w latach 2006-2010  

 

Rodzaj i numer projektu

Tytuł 

 Projekty finansowane w ramach
         Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013     

Projekt POIG1.4

-partner projektu

 „Opracowanie innowacyjnych mieszanek klejowych celem polepszenia parametrów funkcjonalnych” (2014-2015)

Projekt POIG.01.01.02-00-074/09  

koordynator Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

strona projektu "Zielona Chemia"

"Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych" (2010-2014)

Projekt POIG.01.03.01-32-193/09-00

koordynator ZUT-CBIMO

strona projektu "ProBioKap"

"Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego (2010-2014)

Projekt POIG.01.04.00-14-074/10 

koordynator projektu firma Arso Polański Sp. z o.o.

Opracowanie proekologicznej metody modyfikacji powierzchni materiałów celulozowych z zastosowaniem kompozycji światło- i termoutwardzalnych wykorzystywanych do produkcji biodegradowalnych opakowań do żywności.” (2011-2014)

Projekt  POIG.01.03.02-32 077/10 

koordynator ZUT(CBIMO/RCIiTT)

"Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu opakowalnictwa, bioimmobilizacji oraz rekultywacji zbiorników wodnych" (2011-2012) 

Projekt POIG.02.02.00-32-001/08

koordynator ZUT-CBIMO

strona projektu "CBIMO"


"Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych"  (2009-2012) 

Projekt POIG.04.01.00-14-084/09
koordynator projektu firma Arso Polański Sp. z o.o
„Zastosowanie materiałów polimerowych na powierzchni kartonu jako warstwy barierowe dla pary wodnej, wody i tłuszczu” (2010-2011)  
Projekty finansowane z funduszy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższago
Grant własny MNiSW
2 P06T  05728
"Hydrożelowe mikrokapsułki i mikrosfery jako nośniki n-3 polienowych kwasów tłuszczowych" (2005-2008)

Grant promotorski MNiSW

N312 060 31/3508
"Hydrożelowe mikrokapsułki jako nośniki hydrofobowych dodatków funkcjonalnych do żywności" (2006-2008)
Grant promotorski MNiSW
N205 047 32/2634 
„Zastosowanie biopolimerowych mikrokapsuł zawierających związki funkcjonalne do modyfikacji powierzchni materiałów celulozowych” (2006-2008)
Grant promotorski MNiSW
N312 1415 33   
„Celulozowe materiały opakowaniowe do żywności z antymikrobiologicznie aktywną powłoką” (2007-2008)

Grant habilitacyjny MNiSW

2 P06T 003 30
"Biodegradowalne materiały opakowaniowe do żywności ze spienioną warstwą termoizolacyjną" (2006-2009) - kierownik projektu: S. Lisiecki
Grant promotorski MNiSW
N508 3817 33 
„Proekologiczne materiały celulozowe z elastycznymi powłokami do zastosowania w opakowalnictwie żywności” (2007-2009)

Grant własny MNiSW

N305 1517 33 

“Opracowanie proekologicznej metody powierzchniowego oczyszczania wody ze związków ropopochodnych za pomocą immobilizowanych, środowiskowych szczepów bakteryjnych”(2007-2010) - kierownik projektu: dr M. Mizielińska 

Grant promotorski MNiSW
N312 199135 

„Zastosowanie procesu bioimmobilizacji w technologii otrzymywania cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej” (2008-2010)

Grant promotorski MNiSW
N312 427937  
„Procesy emulsyjne nano- i mikrokapsułkowania jako metoda immobilizacji dodatków do żywności funkcjonalnej” (2009-2011)  
Grant promotorski MNiSW
N312 439937
„Ciągła produkcja bakteriocyn z zastosowaniem wybrqanych odpadowych produktów przemysłu spożywczego” (2009-2011)  
Grant promotorski MNiSW

N312 334439
"Innowacyjne metody otrzymywania kompozytowej folii z Poli(kwasu mlekowego) do pakowania żywności o polepszonych właściwościach barierowych" (2010-2013)
Grant promotorski MNiSW

N508 592139
"Hydrofobizacja skrobi za pomocą kwasów tłuszczowych w kierunku otrzymania substratów do modyfikacji opakowań celulozowych do żywności" (2010-2013)
Projekty finansowane w ramach
           6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej 
oraz  programów NCBiR           

Projekt CORNET - SelectPerm - 

partner naukowu (koordynator krajowy Polska Izba Opakowań PIO)

"Materiały opakowaniowe do żywności o selektywnej przepuszczalności tlenu i ditlenku węgla (O2 / CO2)" (2014-2016)
Projekt CORNET - Progress
partner naukowy (koordynator krajowy Stowarzyszenie "Zielona Chemia"
Opracowanie barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów ubocznych produkcji papieru, stosowanej do procesu ekstruzji oraz lakierowania papieru i tektury przeznaczonej do pakowania żywności” (2014-2016)
Projekt CORNET - ExtruMiBi
partner naukowy (koordynator krajowy Stowarzyszenie "Zielona Chemia"
"Otrzymywanie i zastosowanie termostabilnych, naturalnych środków antymikrobiologicznych" (2013-2015)
Projekt CORNET - FreshCoat
partner naukowy (koordynator krajowy Stowarzyszenie "Zielona Chemia"
"Zastosowanie 
funkcjonalnych 
jadalnych 
powłok
 do
 wydłużenia
 okresu 
trwałości 
świeżych
 produktów
 spożywczych" (2013-2015)
Projekt CORNET - SmartFlowerPack
partner naukowy (koordynator krajowy Stowarzyszenie "Zielona Chemia"
"Opracowanie
i
wdrożenie
 inteligentnego
 systemu 
opakowaniowego
 na 
bazie
 bio‐materiałów 
przeznaczonego 
do 
pakowania 
kwiatów
(rozwiązanie 
B2B)" (2013-2014)
Projekt CORNET - SubWex - strona WWW projektu
partner naukowy (koordynator krajowy Stowarzyszenie "Zielona Chemia"
"Woda w stanie podkrytycznym jako „zielony” rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji roślin" (2012-2014)

Projekt  FP7-PEOPLE-2011-ITN - strona WWW projektu

- partner (koordynator SHU, Wielka Brytania)

"NEWGENPAK—New Generation of Functional Cellulose Fibre Based Packaging Materials for Sustainability" (2011-2015)

Projekt MNT-ERA.NET - Bio2Mat - strona WWW projektu

koordynator projektu CBIMO

"Rozwój i przetwórstwo ubocznych produktów rolniczych do wielomateriałowych mikrowłóknistych kompozytowych materiałów opakowaniowych"  (2012-2015)

Projekt CORNET - SoLaPack - strona WWW projektu

partner naukowu (koordynator krajowy Polska Izba Opakowań PIO)

"Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego" (2012-2014)
Akcja COST FP1003 - strona WWW akcji

"Impact of renewable materials in packaging for sustainability - development of renewable fibre and bio-based materials for new packaging applications" (2010-2013) 

A. Bartkowiak - reprezentant Polski w Komitecie Zarządzającym

Projekt FP7-NMP-2007-SMALL - 7PR UE  FLEXPAKRENEW

- partner w projekcie 

"Design and development of an innovative ecoefficent low-substrate flexible paper packaging from renewable resources to replace petroleum based barrier films" (2008-2011)  
Projekt zintegrowany - 6PR UE  SUSTAINPACK (NMP3-CT-2004-500311)
- partner w projekcie
"Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packaging Value Chain" (2004-2008)
Akcja COST 865 - UE "Bioencapsulation multiscale interaction analysis" (2005-2010) - A. Bartkowiak - reprezentant Polski w Komitecie Zarządzającym
Projekty finansowane w ramamch
Funduszy Strukturalnych 2004-2007
Projekt SPO Ryby
- działanie 1.4.2

"Proekologiczne opakowania celulozowe do transportu i sprzedaży świeżych ryb oraz gotowych produktów rybnych" (2007-2008)
Projekt SPO Ryby
- działanie 1.4.2

"Transfer oraz podnoszenie stanu wiedzy w zakresie badań materiałów opakowaniowych i opakowań do ryb i przetworów rybnych"(2007-2008)

 

 

   

 

PROJEKTY ORGANIZACYJNE I WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ 

 

Rodzaj i numer projektu 

Tytuł

Projekt ZPORR  (działanie 2.6)

 

"Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju - stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej w Szczecinie przygotowujących prace z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu rolno-spożywczego, gospodarki odpadami" (2006-2008)

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty