- + Tematyka prac doktorskich i informacja dla przyszłych doktorantów  

UWAGA:

Poszukujemy kandydatów na studia doktoranckie do realizacji tematów w CBIMO z zakresu:

  1. Biorafinacji wybranych produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego w kierunku materiałów funkcjonalnych
  2. Zastosowania nano-modyfikatorów grafenowych w celu poprawy właściwości wielowarstwowych materiałów kompozytowych.
  3. Otrzymywania i badań termomechanicznych materiałów biokompozytowych.

Swoje CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: justyna.habera@zut.edu.pl  

 

Tematy prac doktorskich obecnie realizowanych w CBIMO

 

Lp.

Imię i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

1. Urszula Kużmicz Zastosowanie szczepów z rodziny Lactobacillus immobilizowanych na zmodyfikowanej powierzchni porowatych nośników mineralnych w fermentacji mlekowej

2.

Garri Ternovoy

Innowacyjne układy biopolimerowe do immobilizacji hydrofobowych dodatków do żywności otrzymywanych metodą suszenia rozpyłowego

3.

Marcin Soból

Zastosowanie techniki koekstruzji do immobilizacji wybranych szczepów z rodziny Lactobacillus w fermentacji mlekowej

4.

Agnieszka Hrebień-Filisińska

 

Wpływ warunków uprawy i przechowywania na właściwości antyoksydacyjne wybranych przypraw

5.

Marta Rogalewska

Badanie efektywności działania preparatów drożdżowych jako biosurfaktantów

6.

Dawid Urbański

Selektywna ekstrakcja podczas procesów botechnologicnzych z zastosowaniem technologii mikrokapsułkowania.

7.

Magdalena Żuchowska

Zastosowanie cieczy jonowych do procesów biokonwersji z wykorzystaniem immobilizowanych enzymów

8. Qihao Tan Active coating based on multiphase dispersions
9. Marek Jotko Otrzymywanie mikrowłóknistej celulozy z produktów odpadowych przemysłu rolno-spożywczego
10. Beata Kudawska Zastsowanie procesów enzymatycznych do otrzymywania materiałow powłokotwórzych do produkcji opakowań do żywności

 

Tematy prac doktorskich dotychczas ukońcoznych w CBIMO

 

Lp.

Imię i nazwisko (data obrony)

Temat pracy doktorskiej

1.

Alicja 

Tarnowiecka-Kuca (X-2008)

Hydrożelowe mikrokapsułki i mikrosfery jako nośniki dodatków funkcjonalnych do żywności

2.

Sebastian Żywicki (X-2008)

 

Zastosowanie biopolimerowych mikrokapsuł do modyfikacji powierzchni celulozowych, wykorzystywanych w opakowalnictwie żywnośc

3.

Patrycja Sumińska (III 2009)

 

Antybakteryjne i barierowe modyfikacje materiałów celulozowych do żywności

4.

Agnieszka 

Romanowska-Osuch (XI 2010)

 

Proekologiczne modyfikacje powierzchni celulozowych materiałów opakowaniowych do żywności

5.

 Wioletta Krawczyńska (VI 2011)

 

 

Zastosowanie procesu bioimmobilizacji w technologii otrzymywania cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

6.

Katarzyna Sobecka (IX 2012)

 Ciągła produkcja bakteriocyn z zastosowaniem odpadowych produktów przemysłu spożywczego

7.

Agnieszka Muszyńska (X 2012)

 Procesy emulsyjne nano- i mikrokapsułkowania jako metoda bioimmobilizacji dodatków funkcjonalnych do żywności

8.

Filip Jędra (I 2014)

Innowacyjne metody otrzymywania proekologicznej folii PLA o polepszonych właściwościach barierowych do pakowania żywności

9.

Maria Chojnacka (X 2014)

Hydrofobizacja skrobi za pomocą kwasów tłuszczowych w kierunku otrzymania substratów do modyfikacji opakowań celulozowych do żywności

 

POIG 2.2 - Budowa CBIMO

polska | english

 


 

Oferta CBiMO:


Bio-
immobilizacja
Innowacyjne
opakowania
polska | english polska | english

 

 

 

 

Zobacz realizowane projekty